Privacyverklaring Barbara Paragnost en Medium

  Voor u ligt de privacyverklaring van Barbara Paragnost en Medium, een bedrijf dat is gespecialiseerd in paranormale dienstverlening. Deze verklaring is bedoeld om u inzicht te geven over de wijze waarop ik omga met uw persoonsgegevens. Dit is namelijk verplicht op grond van de nieuwe Europese regelgeving inzake het recht op privacy (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

  Barbara Paragnost en Medium is een verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. Dit houdt in dat ik de “doelen en middelen” van de gegevensverwerkingen die binnen mijn bedrijfsvoering plaatsvinden bepaal, waardoor ik verplicht ben om hierover duidelijk te communiceren naar mijn cliënten toe.

  In deze privacyverklaring kunt u achtereenvolgens informatie vinden over, de soorten persoonsgegevens die ik verwerk en de doelen van de verwerking, de juridische grondslag op basis waarvan ik uw gegevens verwerk, periode voor opslag van uw gegevens, derden waarmee ik uw gegevens deel en uw rechten als betrokkene.

  Soorten persoonsgegevens en doelen

  Barbara Paragnost en Medium verwerkt de volgende gegevens, voor zover deze worden verstrekt door u:
  • Voor- en achternaam;
  • Geboortedatum;
  • Adresgegevens;
  • Telefoonnummer;
  • E-mailadres;
  • Bankrekeningnummer;
  • IP-adres.

  Al uw gegevens worden hoofdzakelijk gebruikt ten behoeve van mijn dienstverlening. Als u mij een e-mail stuurt met een vraag zie ik uw persoonsgegevens. De diensten die ik naar aanleiding hiervan lever en de gegevens die ik hiertoe verwerk, is afhankelijk van uw vraag. Het kan zijn dat u een afspraak wilt maken voor een persoonlijk consult, telefonisch consult of juist een e-mail consult. Ik gebruik dan bijvoorbeeld uw naam, emailadres en woonplaats gegevens om contact met u op te nemen voor het plannen en vormgeven van uw consult. Als u om een email consult vraagt, verzoek ik u ook om een foto op te sturen. Al deze persoonsgegevens gebruik ik zoals gezegd in het kader van onze dienstverlening.

  Als u mij een email stuurt voor het plaatsen van een review, plaats ik uw review op mijn website. Dit gebeurt alleen als u hier toestemming voor geeft.

  Wanneer u mij benadert voor een van mijn diensten, dan komt er bij de betaling een overeenkomst tot stand. In dat geval gebruik ik uw gegevens (voorletter(s)- en achternaam, en bankrekeningnummer) voor het afhandelen van de betaling.

  Juridische grondslag

  De nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming verplicht organisaties om, wanneer persoonsgegevens worden verwerkt, zich hierbij te baseren op een van de in de AVG genoemde juridische grondslagen (totaal 6). Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl). Barbara Paragnost en Medium baseert zich bij de verwerking van persoonsgegevens in het kader van haar bedrijfsvoering op de volgende grondslagen:
  • Toestemming
  • En de uitvoering van een overeenkomst

  Dit houdt in dat ik de legitimiteit van de gegevensverwerkingen ontleen aan de uitvoering van de overeenkomst die bij betaling tot stand komt. Voor overige verwerkingen die plaats kunnen vinden in het kader van mijn bedrijfsvorming zal ik u eerst om uw uitdrukkelijke toestemming vragen.

  Bewaartermijnen

  Barbara Paragnost en Medium bewaart u gegevens in beginsel niet langer dan noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wel is het zo dat er een wettelijke verplichting rust om basisgegevens in de zin van de Belastingwet 7 jaar te bewaren, de zogenoemde fiscale bewaarplicht. De gegevens die onder deze verplichting vallen zijn: de debiteuren- en crediteurenadministratie. Hierin kunnen NAW-gegevens (naam, adres en woonplaatsgegevens) voorkomen.

  Persoonsgegevens die hierbuiten vallen bewaren wij 1 maand.

  Het komt voor dat ik persoonsgegevens ontvang, bijvoorbeeld in een mailbericht, zonder dat daar vervolg aan wordt gegeven omdat dit niet nodig blijkt. Deze gegevens verwijder ik binnen uiterlijk 7 dagen.

  Derden

  Barbara Paragnost en Medium deelt uw gegevens met derden enkel en alleen voor zover dit noodzakelijk is voor het leveren van haar diensten. Derden zijn verwerkers in de zin van de AVG waarvan ik diensten afneem (veelal IT) die ik weer nodig heb voor het kunnen leveren van mijn eigen diensten. Ik heb een zogenoemde verwerkersovereenkomst afgesloten met dit bedrijf waarin is vastgelegd hoe de verhouding ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens is geregeld. Dit bedrijf heeft bijvoorbeeld een geheimhoudingsplicht ten aanzien van de persoonsgegevens die ik met hun deel. Concreet deel ik uw persoonsgegevens met de volgende bedrijven.

  Card Solutions BV

  Card Solutions BV is de hostingprovider van mijn website. Zij kunnen enkel de IP-adressen inzien van bezoekers. Naast het hosten van de website houden zij ook statistieken bij voor mij over het verkeer op de website. Zo kan ik zien hoe vaak welke pagina’s er worden bezocht, zodat ik deze informatie kan gebruiken voor kwaliteitsdoeleinden.

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Barbara Paragnost en Medium en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u beschik in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@barbara-paragnost.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Barbara Paragnost en Medium wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

  Beveiliging van gegevens

  Barbara Paragnost en Medium neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@barbara-paragnost.nl.
Voor informatie of het maken van een afspraak, mail, Sms of WhatsApp info@barbara-paragnost.nl 06 23 29 58 90